Reklamačný poriadok

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Na dodávaný nový tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním,

b) nesprávnym použitím výrobku,

c) nesprávnym skladovaním,

d) mechanickým poškodením.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu vyplnením reklamačného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach predávajúceho, a jeho zaslaním na adresu sídla firmy predávajúceho alebo e-mailom na adresu info@farebnykamienok.sk.

Uplatnenie musí obsahovať číslo objednávky, popis chyby tovaru, prípadne aj jej dokumentáciu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bol predávajúcemu doručený reklamovaný tovar.

Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúcim bude kupujúcemu odoslané potvrdenie o prijatí reklamácie do 3 dní od uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je povinný preukázať, že tovar zakúpil u predávajúceho, a že chybu uplatňuje v riadnej lehote. Bez preukázania týchto skutočností nie je predávajúci povinný reklamáciu prijať.

 V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na:

• dodanie nového tovaru či časti tovaru,

• odstúpenie od zmluvy,

• odstránenie vád, alebo,

• zľavu z kúpnej ceny,

pričom právo voľby nároku prináleží kupujúcemu.

Pri uznanej reklamácie hradí predávajúci minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť.

Lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavená v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, ďalších podkladov).

Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní telefonicky alebo na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanej objednávke.


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).