Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim - prevádzkovateľom internetového obchodu Farebný kamienok a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

Predávajúci:

Hana Škvareninová - Farebný kamienok

Osloboditeľov 109/67

013 41 Dolný Hričov

Slovenská republika

E-mail: info@farebnykamienok.sk

Telefón: + 421904 273 646

Zodpovedná osoba: Hana Škvareninová

IČO: 50772201

IČ DPH: SK1075071910

Registrácia: Okresný úrad v Žiline, číslo živnostenského registra 580-59749.

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139

 

 Kupujúci:

Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba (ďalej len „kupujúci“).       

Kupujúcim je každý, kto akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho:

 • s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka,
 • s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

 

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že uvedené všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Zoznam tovaru na stránke elektronického obchodu www.farebnykamienok.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dopytu kupujúceho.

Tovar môže kupujúci objednať online prostredníctvom nákupného košíka priamo na stránkach elektronického obchodu predávajúceho 24 hodín denne,

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odosiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“). Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP predávajúceho.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).

Následne po odoslaní objednávky bude zaslané kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@farebnykamienok.sk.

Predmetom uzatvorenej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho zaplatiť dohodnutú cenu  a tovar v mieste dodania prevziať.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky bez udania dôvodu je zo strany kupujúceho možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením (akceptáciou). V prípade, ak objednávku záväzne potvrdí, môže objednávku stornovať len vtedy, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Pri potvrdenej objednávke ju kupujúci môže zrušiť až po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky pred prevzatím tovaru a zároveň najnesôr 14 dní po prevzatí tovaru, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek kupujúceho, bez súhlasu predávajúceho  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci má právo na úhradu škody najmä v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny tovaru.

Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, keď nie je možné zabezpečiť požadovaný tovar (výrazná zmena ceny tovaru u dodávateľa, tovar sa prestal vyrábať alebo dodávať, atď.). V takomto prípade predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. ktorým vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar. Prípadne navrhne iné riešenie, s ktorým kupujúci súhlasí.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim - chybne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupújúceho telefonicky,  kupujúci neodpvedá na mail, atď....).

Ak sa predávajúci s kupujúcim dohodli na stornovaní objednávky a  suma za objednaný tovar už bola uhradená, predávajúci zašle do 14. kalendárnych dní  peniaze v plnej výške späť na bankový účet kupujúceho. Prípadne vráti sumu iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

 

CENY TOVARU A SLUŽIEB

Kúpna cena je cena (vrátane DPH) za objednaný tovar, uvedená v aktuálnej ponuke internetového obchodu predávajúceho, v objednávke, ako aj v potvrdení doručenia objednávky a stanovená v mene Euro.  Je platná v čase vytvorenia objednávky.
Ku kúpnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci zvolí v objednávke. Cena za prepravu je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúcí povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne viditeľnú chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovou adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

Akciové ceny tovaru platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba za tovar a náklady na doručenie je možná spôsobom dohodnutým v objednávke.

Kupujúci má možnosť zvoliť si spôsob platby:

 • úhrada vopred bezhotovostným spôsobom na bankový účet účet predávajúceho:
  • platba kartou,
  • bankovým prevodom,
 • úhrada pri prevzatí tovaru - platba na dobierku.

Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci prostredníctvom e-mailu.

Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá suma pripísaná na účet predávajúceho. V prípade platby na dobierku je cena splatná pri prevzatí tovaru.

Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

 

DODACIE PODMIENKY

Dodacia doba, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar predávajúci odosiela (odovzdáva doručovateľovi) a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo u dodávateľov. Pre každý produkt je stanovená aktuálna doba dodania. Pri objednaní rôzneho druhu tovaru je max. doba dodania tá, ktorá je dlhšia.

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je na sklade, bude predávajúci informovať kupujúceho o dodacej dobe tovaru a termíne dodania.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

V prípade, ak tovar nie je dodaný 30 dní od potvrdenia objednávky, kupujúci vyzve predávajúceho na dodanie tovaru v dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci tovar nedodá ani v dodatočnej lehote, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť.

 

DORUČENIE TOVARU  A CENY PREPRAVNÉHO

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke. Kupujúci svojím výberom potvrdzuje miesto a spôsob dodania.

 

Kuriérska služba DPD (zásielka do hmotnosti 3 kg):

 • doručenie nasledujúci deň, maximálne do 2 pracovných dní,
 • doručenie zásielky na vami udanú adresu,
 • úhrada možná v hotovosti aj platobnou kartou,
 • možnosť sledovania zásielky.

Slovenská pošta (zásielka do hmotnosti 5 kg):

 • dostupnosť - široká sieť pobočiek Slovenskej pošty,
 • doručenie do 3-5 pracovných dní,
 • doručenie do 2 pracovných dní (1.trieda),
 • doručenie zásielky na vami udanú adresu,
 • zásielky sú odosielané "doporučene",
 • uloženie zásielky 18 dní,
 • možnosť sledovania zásielky.

Paceta (predtým Zásielkovňa) - zásielka do hmotnosti 5 kg:

 • osobný odber na vybranej pobočke Paceta,
 • viac ako 1 135 výdajných miest na Slovensku,
 • doručenie do 2 pracovných dní,
 • uloženie zásielky 7 pracovných dní (možnosť predĺženia na 21 dní),
 • o tom, že je zásielka pripravená na vyzdvihnutie budete informovaný SMS kódom,
 • možnosť sledovania zásielky.

Doprava zadarmo v rámci SR, platí pre všetky objednávky nad 50,-€ bez DPH (teda 60,-Eur s DPH). Do ceny objednávky (50,-Eur) sa doprava nezapočítava.

 

Doručenie medzinárodných zásielok:

- doručenie do Českej republiky:

Paceta (predtým Zásielkovňa)

 • doručenie do 1-3 pracovných dní,
 • osobný odberna pobočke Pacety v ČR alebo doručenie na adresu, ktorú zadáte v objednávke (nie je potrebné vyplňovať doručovaciu adresu, ak je zhodná s fakturačnou),
  • osobný odber v pobočke (balík do hmotnosti 5 kg) ,
  • doručenie na adresu (balík do hmotnosti 2 kg).
 • úhrada možná bezhotovostným spôsobom (bankový prevod, platba kartou) predávajúceho vo Fio banke alebo dobierkou.
  • úhrada vopred bankový prevod - platba na účet predávajúceho vo Fio banke,
   •  pre českých zákazníkov máme zriadený účet vo Fio banke, pri prevode zadávajú sumu v CZK - úhrada na klasické číslo účtu s kódom banky 2010. (Platba tak nie je zaťažená poplatkom banky za medzinárodnú platbu. Nepoužívať IBAN, ktorý je určený na platbu v Eur!).
   • platba kartou - úhrada pri zadaní objednávky,
  • úhrada pri prevzatí zásielky  - dobierka,
   • v prípade dobierky - úhrada v hotovosti v českých korunách pri prevzatí zásielky. Prepočet kurzu je stanovený na deň, kedy prevezme Paceta zásielku od predávajúceho (prepočet realizuje Paceta),
 • o tom, že je zásielka pripravená na vyzdvihnutie budete informovaný SMS kódom,
 • možnosť sledovania zásielky.
 • Slovenská pošta, kuriér - cena a spôsob doručenia bude dohodnutý s kupujúcim.
 • Pacetaosobný odber na pobočke Pacety v ČR alebo doručenie na adresu, ktorú zadáte v objednávke (nie je potrebné vyplňovať doručovaciu adresu, ak je zhodná s fakturačnou),
  • osobný odber v pobočke (balík do hmotnosti 5 kg) - poplatok za dopravu - 3,90 €,
  • doručenie na adresu (balík do hmotnosti 2 kg) - poplatok za dopravu - 6,- €,
 • doručenie do 1-3 pracovných dní,
 • úhrada možná platbou na účet predávajúceho vo Fio banke alebo dobierkou.
  • úhrada vopred bezhotovostným spôsobom - platba na účet predávajúceho vo Fio banke,
  • pre českých zákazníkov máme zriadený účet vo Fio banke, pri prevode zadávajú sumu v CZK - úhrada na klasické číslo účtu s kódom banky 2010. (Platba tak nie je zaťažená poplatkom banky za medzinárodnú platbu. Nepoužívať IBAN, ktorý je určený na platbu v Eur!). Pri platbe na účet je potrebné počkať na e-mail potrvdením objednávky, v ktorom sú uvedené potrebné údaje pre platbu.
 • úhrada pri prevzatí zásielky  - dobierka,
 • v prípade dobierky - úhrada v hotovosti v českých korunách pri prevzatí zásielky. Prepočet kurzu je stanovený na deň, kedy prevezme Paceta zásielku od predávajúceho (prepočet realizuje Paceta),
 • možnosť sledovania zásielky.

Slovenská pošta, kuriér - cena a spôsob doručenia bude dohodnutý s kupujúcim.

Doručenie ostatných medzinárodných zásielok:

 • väčšinou do 7 - 10 pracovných dní,
 • cena je vypočítaná na základe hmotnosti balíka a miesta doručenia,
 • presný spôsob doručenia bude dohodnutý s kupujúcim,
 • úhrada vopred bezhotovostným spôsobom (platba na účet predávajúceho).

 

 

Cena prepravného:

Ceny prepravného, pre každého prepravcu samostatne, sú zverejnené na stránke predávajúceho:

https://www.farebnykamienok.sk/doprava-a-cena-prepravy

V prípade manuálnej úpravy ceny prepravného (nesprávne zvolená cena, úprava ceny pri malej zásielke, zásielky nad uvedenú hmotnosť) po prijatí objednávky bude kupujúcemu zaslaná táto informácia na e-mail, ktorý uviedol v objednávke.

 

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

Kupujúci  nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

NÁROK NA VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DôVODU

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 

 

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. V prípade tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V prípade zaslania vráteného tovaru na dobierku nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a zásielku neprevezme.

 

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 

Na dodávaný nový tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady vzniknuté bežným používaním,
 2. nesprávnym použitím výrobku,
 3. nesprávnym skladovaním,
 4. mechanickým poškodením.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 •  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Kupujúci uplatňuje reklamáciu vyplnením reklamačného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach predávajúceho, a jeho zaslaním na adresu sídla firmy predávajúceho alebo e-mailom na adresu info@farebnykamienok.sk.

Uplatnenie musí obsahovať číslo objednávky, popis chyby tovaru, prípadne aj jej dokumentáciu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bol predávajúcemu doručený reklamovaný tovar.

Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúcim bude kupujúcemu odoslané potvrdenie o prijatí reklamácie do 3 dní od uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je povinný preukázať, že tovar zakúpil u predávajúceho, a že chybu uplatňuje v riadnej lehote. Bez preukázania týchto skutočností nie je predávajúci povinný reklamáciu prijať.

 V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na:

 • dodanie nového tovaru či časti tovaru,
 • odstúpenie od zmluvy,
 • odstránenie vád, alebo,
 • zľavu z kúpnej ceny,

pričom právo voľby nároku prináleží kupujúcemu.

Pri uznanej reklamácie hradí predávajúci minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť.

Lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavená v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, ďalších podkladov).

Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní telefonicky alebo na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanej objednávke.


INFORMÁCIA O MOŹNOSTI A PODMIENKACH RIEŠENIA SPORU PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV (ďalej len „ARS“)

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má  právo obrátiť sa na predávajúceho so  žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“).

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia. 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii,  v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
Odoslaním objednávky, resp. vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a predávajúci zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.farebnykamienok.sk. 

Prevádzkovateľ internetových stránok sa  zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len na dohodnutý účel a nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Výnimku predstavujú spoločnosti zabezpečujúce prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.


ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

Tieto VOP a akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.farebnykamienok.sk.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a akceptácie objednávky), ustanoveniami týchto VOP, ako aj ustanoveniami príslušných zákonov Slovenskej republiky.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


V Dolnom Hričove, dňa 20.12.2021

Stiahnúť obchodné podmienky Vytlačiť obchodné podmienky

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).